Logopeda

Logopedia jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad mowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Termin „logopedia" pochodzi od dwóch greckich wyrazów: logos  — słowo, mowa (mowa -rozumiana jako czynność mówienia i rozumienia ) oraz paideia — wychowanie., a inaczej czuwanie nad rozwojem mowy, doskonalenie i korygowanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.

Zajęcia logopedyczne (prowadzone indywidualnie)

  • profilaktyka, diagnoza i terapia wad i zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych;
  • terapia zaburzeń rozwoju mowy na różnych etapach jej rozwoju , spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy;
  • stymulacja prawidłowego rozwoju koordynacji wzrokowo - ruchowo - słuchowej z uwzględnieniem elementów Metody Dobrego Startu (MDS) - Marty Bogdanowicz;
  • wspomaganie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty .

Co to jest postawa artykulacyjna? Są to ruchy artykulacyjne, odpowiadające językowi, którym się dziecko posługuje, jeśli ruchy te są wadliwie realizowane (wada mowy) po 13. roku życia ulegają zmechanizowaniu i po tym okresie usunięcie wady mowy jest znacznie trudniejsze.